Här och nu, en stund vid havet

Idag är jag vid stranden. Jag lyssnar till havets skvalpande vågor. Tittar vid strandkanten, där havet möter stranden och upptäcker alla vackra snäckor. Vita vackra snäckor, ostron som livnär sig på plankton och blåmusslor ligger som ett täcke utmed strandkanten. Skålsnäckor som äter alger, har tagit sig in till stenar och klippor där det är lågvatten, för att vila.

/Susanne Zachau Beteendevetare, Certifierad Mindfulnessinstruktör steg 1

Annons

Mindfulness i grupp lika effektiv som individuell KBT.

Mindfulness i grupp lika effektivt som individuell KBT

THINKSTOCK
Den psykiska ohälsan ökar och behovet av psykoterapi, för behandling av depression och ångest, i primärvården är stort men på många håll i landet råder brist på psykoterapeuter.
En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med depression och ångest.
Studien, som är publicerad i en ledande medicinsk tidskrift, Britttish Journal of Psychiatryär den första randomiserade studien som har jämfört gruppbehandling med mindfulness och individuell kognitiv beteendeterapi av patienter som har depression och ångest i primärvården. Professorerna Jan och Kristina Sundqvist vid Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet har lett studien.

Finns on-line

Den korta utbildningen av instruktörer på sex dar genomfördes av läkaren sedan mer än 35 år och mindfulnessläraren Ola Schenström, Mindfulnesscenter, som också satt samman träningsprogrammet som användes kallat Här&Nu, och som är Sveriges mest använda i mindfulnessträing. Programmet finns on-line och kan laddas ner i dator, smartphone eller surfplatta men det kan också genomföras med hjälp av CD och träningsdagbok.

Det som utmärker mindfulness är att träningen är enkel att ta till sig, tar ca 20 minuter per dag och kräver inga förkunskaper, säger Ola. Dessutom kan förhållningssättet användas på många livsområden fortsätter Ola som grundat Mindfulnesscenter och nu arbetar heltid med utbildning och med att utveckla program för olika patientgrupper. Hittills har Mindfulnesscenter utbildat ca 800 instruktörer.

Några on-lineprogram kommer att presenteras vid Sveriges kommuner och landsings temadag om internetbehandling den 14.4. Det gäller programmen vid: Stress, Kronisk smärta och sjukdom, Nedstämdhet och Ångest. Ångestprogrammet har utvärderats i en vetenskaplig studie som publicerats i Behavior Therapy med professorerna Per Carlbring och Gerhard Andersson som medförfattare.

Kan genomföras var som helst

Fler internetprogram är på gång och utvärderas just nu i forskning som Mindfulness som stöd till närstående till psykiskt sjuka och Mindfulness vid graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap.

Träningen on-line kan genomföras i stort sett var som helst – helst med stöd av instruktör som leder träffarna individuellt eller i grupp via ett vårdklassrum på nätet eller på en mottagning.

Forskningen kring mindfulness är mycket dynamisk och ett par vetenskapliga artiklar publiceras varje dag. Och mindfulness i vården ser också ut att minska på besök och läkemedel. Mindfulness är också ett verktyg för att stressad personal i vården ska må och fungera bättre. Vi är bara i början på en mycket spännande utveckling avslutar Ola Schenström.

Mindfulness – tankar om att träna till mer medveten närvaro

Att träna mindfulness handlar i grunden om att bli mer medvetet närvarande i nuet. Tekniker som tillämpas inom mindfulness som medveten andning, mindful yoga, kroppskanning och sittande meditation är alla metoder som odlar vår medvetenhet om här och nu. Dessa tekniker hjälper mig, som ett meditativt ankare att knyta samman sinnesintryck, tankar, känslor och kroppsliga signaler till nuet, en referenspunkt för att upprätthålla medvetenheten i vårt liv.

”På samma sätt som vårt medvetna och undermedvetna befinner sig i konstant växelverkan, är kroppen och sinnet i konstant växelverkan.” – Carl Jung

Jon Kabat Zinn beskriver mindfulness, med att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt, i ögonblicket utan att värdera det. I detta begrepp ingår det att träna till mer medveten närvaro i nuet och vara mer medveten om nuet.

Denna fokusering innebär för mig ett visst antal, flera in- och utandningar, medvetet uppmärksamma sinnesintryck, tankar och känslor. Tankar som kommer och går, låta dem bara komma och gå, utan att fastna i dem, utan att döma tankarna. Stanna upp och observera vad som pågår i tankar och känslor, acceptera situationen som den är, gärna välja att släppa taget om det som hindrar mig från att öka mitt välbefinnande. Nuet i varje ögonblick, är ett relativt tidsbegrepp.
/Susanne Zachau, Mindfulnessinstruktör

Mindfulness och stress

Tre sätt att hantera stress med mindfulness:

Stress är en kroppslig reaktion som uppkommer när det råder en obalans mellan de resurser vi har och de påfrestningar vi utsätts eller utsätter oss för. Med träning av mindfulness lär vi oss att i ett tidigt skede känna igen stressen.

Problemfokuserad coping är den vanligaste formen av stresshantering. Mindfulness hjälper oss att se fler lösningar på problem i förhållande till det vanliga sättet som vi brukar lösa stress på. Att träna mindfulness hjälper oss att se mer transparent genom att vi observerar situationen och sammanhangen mer i detalj. Våra bedömningar blir mer realistiska. Vi är i nuet och behöver inte oroa oss för vad som kan hända eller för att bli fångna i egen bedömning.

Känslofokuserad coping menas att mindfulness hjälper oss att se när vi behöver distansera oss från ett problem och när vi behöver få känslomässigt stöd. Medveten närvaro kan också hjälpa oss att göra att vi väljer att tolka om situationen på ett positivt sätt. Vi flyr inte från problemet utan vi möter situationen och möter våra känslor i den. Vi fastnar helt enkelt inte i ett stereotypt tänkande.

Meningsfokuserad coping förmedlar positiva känslor, ger energi som i sin tur ökar den problem och känslofokuserade förmågan. Mindfulness klargör vad som betyder något, ger vardagshändelser positiv mening, underlättar för oss att kunna ompröva mål och bidrar till reflektion och utveckling av personliga styrkor. Mindfulnessträningen gör att vi kan bättre hantera livets skiftningar och problem och mer medvetet närvarande i allt det som har mening i livet.

Källa: Ur boken Mindfulness i vardagen av Ola Schenström

Vilket sätt använder du för att hantera stress?

/Susanne Zachau